سلیس

سلیس به معنی شیوا و فصیح در زبان است. مفهوم آن به معنی سخن گفتن به شیوه روان و نرم است. ریشه عربی آن سلس می باشد.

وب سایت سلیس جهت ارایه آموزش و خدمات ترجمه به زبان های مختلف ایجاد شده است.